استغنای از «مذهب»

«…انسانِ خوب مستغنی از مذهب است، بلکه این مذهب است که به “انسانِ خوش باطن” تکیه میکند، به عبارتِ دقیق تر خوبیِ باطنیِ او همان مذهب است…»

 

سید مرتضی جزایری (آذر ۱۳۰۹- خرداد ۱۳۸۷)