دوباره

نوشتن بعد از این همه سال و شکستن این سکوت از سخت‌ترین کارهاست. هر چند که این نوشتن از جنس دیگری است. و در سایه احتیاط از نگاه‌های نامحرم و نامهربان و ناخواسته است. نوشتن بعد از سالهای سال. شاید بعد از ۱۳ سال. بازگشتن به اینجا و نترسیدن از گفتن و از کلمات و از دیده شدن.
نوشتن از سخت ترین کارهاست و از واجب ترین شان. مثل مراقبه ای آرام با نگاه به آرامش سطح دریاچه. مثل نگاه کردن به دشتها و به یاد‌آوردن آنچه بر تو گذشته است و آن چه تو را در این لحظه «تو» می سازد.