«…با صد هزار مردم تنهایی
بی صد هزار مردم تنهایی…»

+