زندگی دوباره


 «موجودات باید رنج بکشند، از کار بیفتند و بمیرند پیش از آنکه زندگی دوباره بیابند.
این به‌معنای فرار یا خلاصی موقت از زندگی نیست، 
بلکه تحقق آن است»
درمان دردهای زندگی به‌سبک فریدریش نیچه