چهل سال

چهل سال، ۲۰۱۸،  گوگوش، سیاوش قمیشی

برای هنگام رانندگی در اتوبان‌هایی که در آن به چهل سالگی می اندیشی.