جز حکایت دوست

هرچه گفتیم
جز حکایت دوست
 در همه عمر، از آن پشیمانیم…