این نوشته‌های گاه گاه به طور همزمان در تلگرام نیز منتشر می‌شوند.