این نوشته‌ها در تلگرام

این نوشته‌های گاه گاه به طور همزمان در تلگرام نیز منتشر می‌شوند.
https://t.me/bydanial